Powrót do strony głównej

Unia Europejska

Wdrożenie nowej technologii produkcji rur strukturalnych (karbowanych) z HDPE ze ścianką wielowarstwową

Q-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Wdrożenie nowej technologii produkcji rur strukturalnych (karbowanych) z HDPE ze ścianką wielowarstwową”. Projekt dofinansowywany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne. Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0961/17 została zawarta w dniu 07.12.2017r.

Celem realizacji projektu jest inwestycja technologiczna polegająca na wdrożeniu własnej, nowej technologii o nazwie „Technologia produkcji rur strukturalnych (karbowanych) z HDPE ze ścianką wielowarstwową, umożliwiającą zastosowanie materiałów i surowców z recyklingu, odzysku, ukierunkowanych na obniżenie kosztów produkcji wyrobu końcowego z zachowaniem niezmienionych własności mechanicznych i funkcjonalnych.” Jest to całkiem nowa technologia, która stanowi tajemnicę spółki Q-SYSTEMS i nie jest wiedzą publicznie znaną, a tym samym stanowi technologiczne know-how firmy.

Technologia ta przyczyni się do wprowadzenia nowych korzystnych rozwiązań, które do tej pory nie były stosowane w rozwiązaniach alternatywnych. W celu wdrożenia technologii niezbędne jest nabycie określonych maszyn i urządzeń i rozmieszczenie ich zgodnie z przygotowanym Algorytmem produkcji rur strukturalnych (karbowanych) z HDPE ze ścianką wielowarstwową.

W wyniku realizacji projektu spółka Q-SYSTEMS uruchomi produkcję innowacyjnych wyrobów, których nie ma na rynku tzw. strukturalnych wielowarstwowych rur karbowanych QRK EKO charakteryzujących się dwuwarstwowością ścianki zewnętrznej.

Planowane efekty projektu:

  • wdrożenie nowej technologii produkcji,
  • uruchomienie produkcji nowych, innowacyjnych wyrobów w oparciu o wdrożoną technologię,
  • wzrost zatrudnienia w firmie,
  • zwiększenie poziomu innowacyjności na rynku krajowym i światowym,
  • wzrost przychodów całkowitych ze sprzedaży,
  • zwiększenie rozpoznawalności firmy,
  • pozyskanie nowych rynków zbytu – krajowych i zagranicznych,
  • wzrost konkurencyjności firmy.

Całkowita wartość projektu: 5 834 700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 625 615,00 PLN

Okres realizacji projektu:  01.02.2018r. – 31.01.2019r.